close
FIGYELEM! Webáruházunk még nem aktív!
A megrendelt termékeket nem szállítjuk ki!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Preambulum

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó dokumentumok tartalmát!

Impresszum:

Név: Heted Hét Legenda Kft.

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.

Levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01 09 303367

Adószám: 26127583-2-42

Képviselő: Kovács Béla Dániel

Telefonszám: +36 70 605 5430

E-mail: shop@kurtoslegenda.hu

Honlap: www.kurtoslegenda.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetőség: +36 1 700 2323, info@mhosting.hu

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amely Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás között jön létre;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Honlap: kurtoslegenda.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Megrendelés véglegesítése előtt Ön köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Honlapon található árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az 5%-os vagy 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő

 • Telefon: +36 70 605 5430
 • Internet cím: kurtoslegenda.hu
 • E-mail: shop@kurtoslegenda.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06 72 507 154

Fax: 06 72 507 152

E mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06 76 501 500; 06 76 501 525, 06 76 501 523

Fax: 06 76 501 538

E mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06 66 324 976

Fax: 06 66 324 976

E mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06 46 501 091;06 46 501 870

Fax: 06 46 501 099

E mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06 1 488 2131

Fax: 06 1 488 2186

E mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06 62 554 250/118

Fax: 06 62 426 149

E mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06 22 510 310

Fax: 06 22 510 312

E mail: fmkik@fmkik.hu

Győr Moson Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06 96 520 217

Fax: 06 96 520 218

E mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06 52 500 710

Fax: 06 52 500 720

E mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06 36 429 612

Fax: 06 36 323 615

E mail: hkik@hkik.hu

Jász Nagykun Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: 06 56 510 621, 06 20 373 2570

Fax: 06 56 510 628

E mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06 34 513 027

Fax: 06 34 316 259

E mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06 32 520 860

Fax: 06 32 520 862

E mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

Telefonszám: 06 1 269 0703

Fax: 06 1 474 7921

E mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06 82 501 026

Fax: 06 82 501 046

E mail: skik@skik.hu

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06 42 311 544

Fax: 06 42 311 750

E mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06 74 411 661

Fax: 06 74 411 456

E mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06 94 312 356

Fax: 06 94 316 936

E mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszám: 06 88 429 008

Fax: 06 88 412 150

E mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06 92 550 513

Fax: 06 92 550 525

E mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyben a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Heted Hét Legenda Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen vagy hatálytalan, a szerződés további pontjai érvényben és hatályban maradnak, az érvénytelen vagy hatálytalan rész helyett a hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége éves átlagban a 99,9%-ot meghaladja. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem minden esetben felelnek meg a maradéktalanul a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A honlap használata

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintése” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a Ön a "Pénztár" gombra történő kattintás után lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.

A következő lépésben válassza ki a fizetési módot (bankkártyás fizetés, utánvét, banki átutalás). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „Megrendelése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 6 órán belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés

A termékek ellenértékét egyszerűen, egy arra alkalmas és megfelelően biztonságos banki felületen rendezheti.

- Paylike: A népszerű bankkártyákkal és hitelkártyákkal történő online fizetési lehetőség. A fizetés hivatalos banki oldalon történik, amely megfelel az európai szabványoknak. A fizetés azonnal megtörténik, így a rendelést a lehető leghamarabb teljesíteni tudjuk.

- Paypal online fizetés: A népszerű Paypal fiókkal, illetve bankkártyákkal és hitelkártyákkal történő online fizetési lehetőség. A fizetés hivatalos banki oldalon történik, amely megfelel az európai szabványoknak. A fizetés azonnal megtörténik, így a rendelést a lehető leghamarabb teljesíteni tudjuk.

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: Raiffeisen bank

Kedvezményezett neve: Heted Hét Legenda Kft.

Adószám: 26127583-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 303367

Kedvezményezett számlaszáma: 12012008-01725908-00100001

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Ebben az esetben a termék kiszállításakor, átadásakor kell készpénzben, esetleg bankkártyával fizetni.

Átvételi módok, átvételi díjak

Futárszolgálat

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket, ahol azt helyben, személyesen veheti át.

 1. Futárral Budapest

Szállítási területek:

Buda: I, II, III, XI, XII, XXII.

Pest: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XV, XVI, XVII, XIV, XVIII, XIX, XX.

Szállítási információ aznapi, azonnali rendelés esetén:

- Rendelés leadási határidő I: 10:00 óráig.

- Kiszállítás még aznap 12:30-16:00 óra között.

Rendelés leadási határidő II: 15:00 óráig

- Kiszállítás még aznap 17:30 -21:00 óra között

A futár telefonszámát e-mailben kiküldjük.

Szállítási információ másnapra vagy előrerendelés esetén:

Rendelés leadási határidő: A 19 óráig leadott rendelést másnap kiszállítjuk, de akár több napra előre is leadható. A szállítást az Ön által kért idősávban biztosítjuk 1-2 órás intervallum szerint. Ha Ön konkrét időpontra kéri a szállítást, kérjük a megjegyzés rovatba írja be, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal! A kiszállító személyzet az érkezésről előzetesen értesíti Önt, illetve az igényét előre jelezheti a rendelésnél.

A szállítás napja előtti napon 19 óráig tájékoztatjuk a megrendelőt, hogy a rendelése várhatóan mikor érkezik meg. A futár telefonszámát e-mailben kiküldjük.

Minimum rendelés összege: 3900 Ft

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 605-5430

Szállítási költség

Megrendelés végösszeg: 0 – 6 899 Ft között = 1 500 Ft

Megrendelés végösszeg: 6 900 – 9 899 Ft között = 800 Ft

Megrendelés végösszeg: 9 900 – 19 899 Ft között = 500 Ft

Megrendelés végösszeg: 19 900 Ft fölött = Ingyenes!

 

 1. Futárral Budapest környéke

Szállítási területek:

Vidék: Diósd, Törökbálint, Budaörs, Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár

Szállítási információ aznapi, azonnali rendelés esetén:

- Rendelés leadási határidő I: 10:00 óráig.

- Kiszállítás még aznap 12:30-16:00 óra között.

Rendelés leadási határidő II: 15:00 óráig

- Kiszállítás még aznap 17:30 -21:00 óra között

A futár telefonszámát e-mailben kiküldjük.

Szállítási információ másnapra vagy előrerendelés esetén:

Rendelés leadási határidő: A 19 óráig leadott rendelést másnap kiszállítjuk, de akár több napra előre is leadható. A szállítást az Ön által kért idősávban biztosítjuk 1-2 órás intervallum szerint. Ha Ön konkrét időpontra kéri a szállítást, kérjük a megjegyzés rovatba írja be, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal! A kiszállító személyzet az érkezésről előzetesen értesíti Önt, illetve az igényét előre jelezheti a rendelésnél.

A szállítás napja előtti napon 19 óráig tájékoztatjuk a megrendelőt, hogy a rendelése várhatóan mikor érkezik meg. A futár telefonszámát e-mailben kiküldjük.

Minimum rendelés összege: 3900 Ft

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 605-5430

Szállítási költség

Megrendelés végösszeg: 0 – 6 899 Ft között = 1 500 Ft

Megrendelés végösszeg: 6 900 – 9 899 Ft között = 800 Ft

Megrendelés végösszeg: 9 900 – 19 899 Ft között = 500 Ft

Megrendelés végösszeg: 19 900 Ft fölött = Ingyenes!

 

 1. Személyes átvétel

Egressy udvar: 1143 Budapest, Hungária krt. 77., Nyitvatartás: 11-21 óráig.

Teljesítési határidő

. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

Kürtős Legenda Snack|Fan Club

Mi az a Kürtős Legenda Snack|Fan Club?

A kurtoslegenda.hu honlap üzemeltetője által létrehozott, a Clubhoz önkéntes alapon csatlakozó természetes személyek Clubja, akik az oldal által kínált termékek után érdeklődnek.

Milyen előnyökkel jár a Kürtős Legenda Snack|Fan Club?

A Clubtagság semmiféle kötelezettséggel nem jár. Ugyanakkor a Club tagjai minden héten bruttó 500 Ft jóváírást kapnak online pénztárcájukba. Erről, illetve ennek felhasználásáról heti rendszerességgel tájékoztató és promóciós emailben kapnak információt a honlap üzemeltetőjétől. A hetente jóváírt összeg gyűjthető, azaz pl: 500 Ft esetén, öt hét elteltével az online pénztárcában már 2500 Ft lesz, amennyiben a tag nem használt fel belőle, ugyanakkor évente egy alkalommal, minden év december 1-én, az online pénztárcák egyenlege törlésre kerül. Ez azt jelenti, hogy az online pénztárcában található, fel nem használt összeg elvész a Clubtag számára, azt a jövőben már nem használhatja fel. Az online pénztárca egyenlegének törlését követően a következő héttől ismét jóváírásra kerül a megadott összeg, amely ismét gyűjthető lesz egy éven keresztül.

Az online pénztárcában található összeg bármikor felhasználható a https://kurtoslegenda.hu webáruházban történő vásárlás alkalmával. A vásárlás mennyisége és összege nincs limitálva, ugyanakkor vásárlásonként legfeljebb a vásárolt termékek vételárának 10%-a erejéig vehető igénybe az online pénztárca tartalma. Szállítási költség szintén rendezhető az online pénztárca egyenlege terhére.

A https://kurtoslegenda.hu webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy termékváltás, profilváltás vagy egyéb, akár indoklás nélkül felfüggessze, törölje vagy módosítsa (időben kizárólag előremutató hatállyal) a Clubra vonatkozó szabályokat vagy a webáruház üzemeltetője által vállalt kötelezettségeket. Ezen szabályok vagy vállalt kötelezettségek módosulásáról a webáruház üzemeltetője a Snack|Fan Club tagjait a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímükön tájékoztatja.

Ki lehet tagja a Kürtős Legenda Snack|Fan Clubnak?

Bármely, valós email címmel rendelkező természetes személy tagja lehet a Clubnak.

Hogyan lehetek tagja a Kürtős Legenda Snack|Fan Club?

A Club tagságába való felvétel kritériuma, hogy a természetes személy nevének és email címének megadásával kifejezetten kérje a felvételét, valamint elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot.

Mi az az online pénztárca?

A regisztrált Clubtagokhoz rendelt virtuális összeg, melyet a https://kurtoslegenda.hu webáruház üzemeltetője tart nyilván, ugyanakkor a nyilvántartott összegről rendszeresen tájékoztatót küld a Clubtagnak.

A Kürtős Legenda Snack|Fan Club és a hírlevél kapcsolata

A Kürtős Legenda Snack|Fan Club tagok rendszeres hírlevél jellegű email üzenetben kapnak információt az online pénztárcában található összeg felhasználásáról, illetve egyéb tájékoztató és promóciós ajánlatokról, akciókról.

Hogyan tudok kilépni a Kürtős Legenda Snack|Fan Clubból?

A Kürtős Legenda Snack|Fan Clubból való kilépéshez elegendő a regisztrált email címről egy lemondó nyilatkozatot küldeni a https://kurtoslegenda.hu webáruház email címére. A kilépést 2 munkanapon belül rögzítjük. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk az elektronikus levélben is a Clubtagság lemondására: a minden levél végén megtalálható leiratkozási linkre történő kattintással megszűnik a Kürtős Legenda Snack|Fan Club tagság is, illetve az online pénztárca is (utóbbi egyenlege automatikusan nullázódik).

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vásárlónk!

www.kurtoslegenda.hu oldalon egy online vásárlási oldal érhető el, amely útján a lehetősége nyílik étlapunk kínálatából rendelni.
Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon elérhető vásárlási felületen keresztül általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).
A honlapon keresztül történő online vásárlással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

 

I.
Alapfogalmak

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; az érintett akaratának ilyen kinyilvánítása az, a weboldal használata, így különösen de nem kizárólag a vásárlás véglegesítése vagy hírlevélre való feliratkozás (Snack|Fan  Club tagság) során egy erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölése, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi;
 • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést az adatkezelőre és az érintettre egyaránt alkalmazandó belföldi, vagy EU-s jogszabály kötelező jelleggel írja elő;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

II.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Heted Hét Legenda Kft.
Adatkezelő képviselője: Kovács Béla Dániel
Adatkezelő elérhetősége:

Cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. emelet 14.
Telefon: +36-70/ 600 60 84
E-mail: info@kurtoslegenda.hu

III.
Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait a következő célokból kezeli:

 1. Elsődlegesen a Vásárlás lebonyolítása céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
  b)Szükségünk van továbbá személyes adataira a vásárlásról szóló számla kiállításához.
  c) A vásárlással és szállítással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk. Továbbá kérésére a termékeinkkel kapcsolatosan tájékoztatást tudunk adni.
 2. Amennyiben tagja kíván lenni a Snack|Fan Clubnak, ami egyúttal a hírlevélre való feliratkozást is jelenti, úgy kapcsolattartás és a beazonosíthatóság végett szükségünk van a nevének és e-mail címének ismeretére.

IV.
Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:
a) A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél.
b) A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.
c) A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

d.) A III. d.) pontjában foglalt cél esetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a Snack|Fan Clubban való részvétel érdekében történő önkéntes hozzájárulás a név és e-mail cím adatok kezeléséhez.
A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

 

V.
A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján működő online vásárlási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a vásárláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név (családi és utónév),
 • Telefonszám,
 • Cím (irányítószám, település, utca, házszám)/számlázási cím.

VI.
Az adatkezelés időtartama és az adatok címzettje

Az Ön telefonszámát és e-mail címét az adatkezelő a vásárláshoz a vásárlás online rögzítésétől a termék kiszállításáig kezeli.
Az Ön nevét és számlázási címét adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettség alapján is kezeli, az Ön részére történő számla kiállítása okán. Adatkezelő a számviteli törvényben foglalt elévülési időig köteles kezelni ezen adatait.

Snack|Fan Club tagság esetén az Ön által megadott nevet és e-mail címet addig kezeljük, míg a tagság fennáll, illetve a Clubtagságról (hírlevélről) le nem iratkozik. A tagságát haladéktalanul megszüntetjük ilyen irányú igényének a fenti e-mail címen történő kifejezése esetén.

Az adatok címzettje a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adatkezelő munkakört betöltő munkavállaló.

Az adatok címzettje a számla kiállításához szükséges adatok tekintetében adatfeldolgozóként a cég könyvelését végző harmadik személy.

Az adatok címzettje a weboldal rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges adatok tekintetében adatfeldolgozóként a weboldal karbantartását végző harmadik személy.

VII.
Adattovábbítás és adatfeldolgozás

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy személyes adatai az alábbi módokon továbbításra kerülnek:

 • Könyvelés:
  Társaságunk harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe a Társaság könyvelési feladatainak ellátása érdekében, amely okán a számlán feltüntetett személyes adatai (név, cím) továbbításra kerülnek a könyvelő részére, aki adatfeldolgozónak minősül.
  A könyvelés szempontjából továbbított adatok átadására a társaság jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében van szükség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).
 • Weboldal-karbantartó:
  Társaságunk harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe a Társaság weboldalának karbantartási feladatainak ellátása érdekében, amely okán a megrendelés, valamint a Snack|Fan Club tagság regisztrációja során a feltüntetett személyes adatai (név, cím, emailcím) továbbításra kerülnek a weboldal-karbantartó részére, aki adatfeldolgozónak minősül.

VIII.
Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által megadott személyes adatok biztonságát:

 • Felhő alapú program használata, amelyhez csak az illetékes férhet hozzá.
 • Adatkezelő gépei vírusirtóval és tűzfallal védettek.
 • Adatkezelő gépei jelszóval védettek.

IX.
A Vásárlók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A Vásárló jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. A Vásárló kérheti, hogy adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 5. A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  – a Vásárló vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  – az adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  – adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
  A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.
 6. A Vásárló jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót.
 7. Jogérvényesítés:
  A Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.
  Az érintett az adatkezelő, ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, vagy az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
  A Vásárló továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Jogi Nyilatkozat

Adatkezelési politika

A kurtoslegenda.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben törekszik arra, hogy a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és információt bizalmasan kezelje, és azt kizárólag saját munkájához használja fel. A regisztráció során megadott információkat kizárólag az online rendeléssel kapcsolatban használjuk fel, harmadik félnek nem kerül átadásra.

A látogatási adatokat (időpont, IP cím), melyek a szerverünkön rögzítésre kerülnek, kizárólag a vásárlási szokások megismerésére használjuk fel, ezen információk kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Az adatvédelmi elvek megalkotása az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, figyelembevételével készült.

Sütik (Cookie-k)

A weboldalunk sütiket használ. Az „Engedélyezem” gombra kattintással a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal Használójának az eszköze (pl. a számítógép memóriája) eltárol. A sütik általában a Weboldalra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. Azok az egyéni Felhasználók személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják a Felhasználó eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.

A sütik a következő célokra használhatók:

- a Weboldalunk megjelenésének optimalizálására a Felhasználó eszközén;
- a Felhasználó azonosítására a Weboldalon folyamatban lévő munkamenet során (a bejelentkezett Felhasználónak nem kell ismételten bejelentkeznie a Weboldal minden egyes aloldalán) – az azonosítás a Felhasználóhoz rendelt hash értéken alapul, amely nem tartalmaz személyes információt;
- statisztikai célokra;
- annak megerősítésére, hogy a Weboldalnak a sütik használatáról szóló figyelmeztetése a Felhasználó számára megjelenítésre került, és amíg a sütik nem törlődnek, addig nem lesz ismételten megjelenítve.

Ezen túlmenően a Google Inc. (székhely: 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics szolgáltatást is használjuk. A Weboldal minden aloldalán van egy beágyazott követőkód, amely kapcsolatot létesít a Google szervereivel (Google Analytics követőkód). A Google Analytics olvassa és tárolja a sütiket annak érdekében, hogy a Weboldal látogatottságáról és a Felhasználók tevékenységéről adatot gyűjtsön.

Ezen az alapon a következő felhasználói adatokat gyűjti:

- az eszköz földrajzi elhelyezkedését név nélkül,
- az internetelérési szolgáltatókat,
- a webböngészőt,
- a látogatás időpontját és időtartamát,
- a látogatott oldalakat és a Weboldal lehetséges újbóli meglátogatását.

A Google Analytics által nyújtott adat nincs kapcsolatban a forgalomra vonatkozó bármely adattal vagy más forrásból származó felhasználói adattal.

A Google adatvédelmi szabályzata elérhető a következő linken: https://www.google.pl/intl/hu/policies/privacy/?fg=1.

A Felhasználók az internetes böngészőjük megfelelő beállításával meghatározhatják a sütik tárolásának és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet a Felhasználók teljesen letilthatják a sütiket, vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében a Felhasználóknak a böngésző beállításait kell megváltoztatni.

A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies;
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;
- Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.

A Snack|Fan Club keretein belüli hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja
Az adat kezelésének célja az, hogy törzsvásárlóinkat minél előnyösebben és kedvezményesebben tudjuk kiszolgálni, illetve az, hogy Ön értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a Snack|Fan Club keretein belüli hírlevélben esetenként nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
A kezelt adatok köre
Név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.