close
FIGYELEM! Webáruházunk még nem aktív!
A megrendelt termékeket nem szállítjuk ki!

Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vásárlónk!


www.kurtoslegenda.hu oldalon egy online vásárlási oldal érhető el, amely útján a lehetősége nyílik étlapunk kínálatából rendelni.
Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon elérhető vásárlási felületen keresztül általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).
A honlapon keresztül történő online vásárlással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

I.
Alapfogalmak

 • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a vásárlás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.
 • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Heted Hét Legenda Kft.
Adatkezelő képviselője: Kovács Béla Dániel
Adatkezelő elérhetősége:

Cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. emelet 14.
Telefon: +36-70/ 600 60 84
E-mail: info@kurtoslegenda.hu

III.
Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait a következő célokból kezeli:

a) Elsődlegesen a Vásárlás lebonyolítása céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
b) Szükségünk van továbbá személyes adataira a vásárlásról szóló számla kiállításához.
c) A vásárlással és szállítással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról tájékoztatni tudjuk. Továbbá kérésére a termékeinkkel kapcsolatosan tájékoztatást tudunk adni.

IV.
Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:
a) A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél.
b) A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.
c) A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.
A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

V.
A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján működő online vásárlási felület igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a vásárláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Név (családi és utónév),
 • Telefonszám,
 • Cím (irányítószám, település, utca, házszám)/számlázási cím.

VI.
Az adatkezelés időtartama

Az Ön telefonszámát és e-mail címét az adatkezelő a vásárláshoz a vásárlás online rögzítésétől a termék kiszállításáig kezeli.
Az Ön nevét és számlázási címét adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettség alapján is kezeli, az Ön részére történő számla kiállítása okán. Adatkezelő a számviteli törvényben foglalt elévülési időig köteles kezelni ezen adatait.

VII.
Adattovábbítás és adatfeldolgozás

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy személyes adatai az alábbi módokon továbbításra kerülnek:

 • Könyvelés:
  Társaságunk harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe a Társaság könyvelési feladatainak ellátása érdekében, amely okán a számlán feltüntetett személyes adatai (név, cím) továbbításra kerülnek a könyvelő részére, aki adatfeldolgozónak minősül.
  A könyvelés szempontjából továbbított adatok átadására a társaság jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében van szükség (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

VIII.
Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által megadott személyes adatok biztonságát:

 • Felhő alapú program használata, amelyhez csak az illetékes férhet hozzá.
 • Adatkezelő gépei vírusirtóval és tűzfallal védettek.
 • Adatkezelő gépei jelszóval védettek.

IX.
A Vásárlók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A Vásárló jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. A Vásárló kérheti, hogy adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 5. A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  – a Vásárló vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  – az adatkezelés jogellenes, de a Vásárló ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  – adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
  A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.
 6. A Vásárló jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót.
 7. Jogérvényesítés:
  A Vásárló az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmétaz I. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.
  Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez (Egri Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.
  A Vásárló továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Jogi Nyilatkozat

Adatkezelési politika

A kurtoslegenda.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, és minden esetben törekszik arra, hogy a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és információt bizalmasan kezelje, és azt kizárólag saját munkájához használja fel. A regisztráció során megadott információkat kizárólag az online rendeléssel kapcsolatban használjuk fel, harmadik félnek nem kerül átadásra.

A látogatási adatokat (időpont, IP cím), melyek a szerverünkön rögzítésre kerülnek, kizárólag a vásárlási szokások megismerésére használjuk fel, ezen információk kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Az adatvédelmi elvek megalkotása az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, figyelembevételével készült.

Sütik (Cookie-k)

A weboldalunk sütiket használ. Az „Engedélyezem” gombra kattintással a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal Használójának az eszköze (pl. a számítógép memóriája) eltárol. A sütik általában a Weboldalra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. Azok az egyéni Felhasználók személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják a Felhasználó eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.

A sütik a következő célokra használhatók:

- a Weboldalunk megjelenésének optimalizálására a Felhasználó eszközén;
- a Felhasználó azonosítására a Weboldalon folyamatban lévő munkamenet során (a bejelentkezett Felhasználónak nem kell ismételten bejelentkeznie a Weboldal minden egyes aloldalán) – az azonosítás a Felhasználóhoz rendelt hash értéken alapul, amely nem tartalmaz személyes információt;
- statisztikai célokra;
- annak megerősítésére, hogy a Weboldalnak a sütik használatáról szóló figyelmeztetése a Felhasználó számára megjelenítésre került, és amíg a sütik nem törlődnek, addig nem lesz ismételten megjelenítve.

Ezen túlmenően a Google Inc. (székhely: 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics szolgáltatást is használjuk. A Weboldal minden aloldalán van egy beágyazott követőkód, amely kapcsolatot létesít a Google szervereivel (Google Analytics követőkód). A Google Analytics olvassa és tárolja a sütiket annak érdekében, hogy a Weboldal látogatottságáról és a Felhasználók tevékenységéről adatot gyűjtsön.

Ezen az alapon a következő felhasználói adatokat gyűjti:

- az eszköz földrajzi elhelyezkedését név nélkül,
- az internetelérési szolgáltatókat,
- a webböngészőt,
- a látogatás időpontját és időtartamát,
- a látogatott oldalakat és a Weboldal lehetséges újbóli meglátogatását.

A Google Analytics által nyújtott adat nincs kapcsolatban a forgalomra vonatkozó bármely adattal vagy más forrásból származó felhasználói adattal.

A Google adatvédelmi szabályzata elérhető a következő linken: https://www.google.pl/intl/hu/policies/privacy/?fg=1.

A Felhasználók az internetes böngészőjük megfelelő beállításával meghatározhatják a sütik tárolásának és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet a Felhasználók teljesen letilthatják a sütiket, vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében a Felhasználóknak a böngésző beállításait kell megváltoztatni.

A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies;
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;
- Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.